Skip links

Obchodní podmínky

Článek 1.

Účastníci smluvního vztahu

 1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Daniela Hrubá se sídlem Na Hvížďalce 1676 Praha 5, 155 00, IČO 63952793 Ubytovatelem se rozumí provozovna Pension Trautenberk – Studenec, poskytující ubytovací a další s tím spojené služby. Hostem se rozumí fyzická či právnická osoba, která je příjemcem plnění služeb a produktů Ubytovatele.

 2. Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi Ubytovatelem a Hostem při realizaci zprostředkování rezervace ubytování a případné s tím související služby. Pokud za Hosta zadala objednávku třetí strana (dále jen „Objednatel“), pak tato třetí strana a Host ručí společně Ubytovateli jako solidární dlužníci za všechny závazky plynoucí ze smlouvy. Každý Objednatel je povinen předat Hostovi veškeré informace související s rezervací, zejména tyto VOP.

Článek 2.

Rezervace ubytovacích kapacit a služeb

 1. Rezervace ubytování a případných dalších služeb Ubytovatele a potvrzení této rezervace ze strany Ubytovatele je možné písemně, tedy emailem.

 2. Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě písemného potvrzení ze strany Ubytovatele nebo automatickým emailovým potvrzením generovaným příslušným online rezervačním systémem.

 3. Rezervaci je možné provést i na internetových stránkách Ubytovatele či na stránkách třetích stran působících v cestovním ruchu, s nimiž má společnost Pension Trautenberk uzavřenou smlouvu o spolupráci. Host má možnost vyhledávat služby a produkty Ubytovatele i na těchto partnerských stránkách a následně je rezervovat na stránkách Ubytovatele, aniž opustí rozhraní partnerské internetové stránky.

 4. Rezervace je dokončena uhrazením zálohy případně celé částky dle výše objednaného ubytování a služeb a to v hotovosti, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební karty. Platební podmínky pro jednotlivé typy rezervací se můžou lišit a upravovat. S jejich zněním je Host nebo Objednavatel vždy obeznámen při rezervaci. V případě, že se Host s platnou rezervací nedostaví k čerpání objednaných služeb a produktů, strhne Ubytovatel z platební karty, která byla použita k zajištění rezervace, částku ve výši stanovené podle typu rezervace. Rezervované noci budou stornovány dle storno podmínek, uvedených v  článku 4, bodě 2.

 5. Host bere na vědomí a potvrzuje informace, které obdržel při rezervaci, zejména popisy a charakteristiku poskytovaných služeb a produktů, kontaktní údaje, platební a storno podmínky, platnost nabídky a ceny. Rezervace online předpokládá úplné, bezvýhradné přijetí a platnost těchto VOP a znalost informací o ochraně osobních údajů, které jsou součástí smlouvy uzavřené s Ubytovatelem.

 6. Fotografie uvedené na internetové stránce a stránkách pro mobilní zařízení Ubytovatele jako i v prezentačních materiálech slouží jen jako příklad. I když se Ubytovatel snaží zprostředkovat vizuální podobu ubytovacích zařízení co nejvýstižněji, může dojít k nezamýšleným odchylkám.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

 1. Ubytovatel je povinen připravit a poskytnutou objednané ubytovací služby a produkty. Pokud není jinak uvedeno nebo sjednáno, cena nezahrnuje dodatečné služby a produkty. Sjednané ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty, nezahrnují poplatek za lázeňský a rekreační pobyt  (10 Kč / osoba / noc) pro osoby 18-70let . Poplatky budou účtovány na recepci při příjezdu do penzionu. Změní-li se sazba této daně anebo poplatků, poskytovatel ubytování má právo účtovat hostovi zvýšenou daň anebo poplatky.

 2. Pension Trautenberk si vyhrazuje právo na účtování depozitu pro případné vzniklé škody v ubytovacím zařízení způsobené Hostem (poplatek 2500 Kč, vybírán v hotovosti při příjezdu). V případě že Host žádné škody nezpůsobí, deposit 2500 Kč mu bude vrácen v plné hodnotě při odjezdu.

 3. Ubytovatel může měnit ceny, pokud Host nebo Objednatel zvýší počet rezervovaných pokojů či délku pobytu a Host nebo Objednatel s takovou změnou souhlasí.

 4. Ubytovatel může Hostovi poskytnout náhradní ubytování v adekvátní kvalitě, pokud Host souhlasí. Dodatečné náklady spojené s náhradním ubytováním jdou na účet Ubytovatele.

 5. V případě, že Ubytovatel vydá poukaz, ten může být využít k úhradě služeb. Hodnota poukazu odpovídá částce a měně uvedené na ní. Poukaz nelze vrátit, prodat či předat ani vyměnit za hotovost a je možné ho využit celý, tj. nedělit jeho hodnotu a více než jednu úhradu. Ztrátu, znehodnocení nebo krádež poukazu nelze nahradit. Na každém poukazu je uveden datum vydání, platnost a číslo poukazu. Poukaz nelze využít k online platbě.

 6. Domácí mazlíčci menšího vzrůstu jsou povolení za poplatek (200 Kč / noc). Mazlíčci větších rozměrů pouze na dotaz – kontaktujte nás prosím v dostatečném předstihu.

Článek 4.

Odstoupení Hosta od smlouvy

 1. Host nebo Objednatel je povinen informovat Ubytovatele o všech změnách v rezervaci nebo jejím zrušením písemně. Bezplatné odstoupení Hosta nebo Objednatele od smlouvy je možné jen na základě písemného souhlasu Ubytovatele.

 2. Pokud Ubytovatel takový souhlas nevyjádří, je Host nebo Objednatel povinen zaplatit sjednanou částku dle storno podmínek Ubytovatele. Pokud není sjednáno jinak, Ubytovatel se řídí těmito storno podmínkami:

Pro pobyty za:

Flexibilní cenu – 7 dní a méně před příjezdem 50 procentní storno poplatek. Při zrušení v den příjezdu 100 procentní storno poplatek za celý objednaný pobyt Hosta.

Non refundable (nevratnou cenu) – 100 procentní předplatba a storno poplatek v okamžiku provedení rezervace

3.  Reklamace kvality objednaných služeb a produktů poskytnutých Ubytovatelem je možné provést přímo v ubytovacím zařízení.

Článek 5.

Odstoupení Ubytovatele od smlouvy

 1. Ubytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě nesplnění podmínek v článku 2 bodu 4.

 2. Ubytovatel má právo na mimořádné odstoupení od smlouvy z věcně oprávněného důvodu, tedy pokud je plnění smlouvy nemožné v důsledku působení vyšší moci nebo jiným okolnostem, za něž Ubytovatel neodpovídá. Dále má právo na odstoupení od smlouvy např. v případě opodstatněného důvodu se domnívat, že Host nebo Objednatel rezervoval služby zavádějícím nebo chybným udáním podstatných skutečností nebo že Host nebo Objednatel využitím rezervovaných služeb mohl ohrozit plynulý provoz, bezpečnost nebo reputaci veřejnosti Ubytovatele nebo bylo zahájeno insolvenční řízení vůči Hostovi nebo Objednateli. V případě vzniku pochybnosti o bonitě Hosta má Ubytovatel právo odstoupit od smlouvy nebo poskytnout služby jen s úhradou předem.

 3. Pokud Ubytovatel oprávněně odstoupí od smlouvy, Hostovi nebo Objednateli nevzniká nárok na náhradu škody.

Článek 6.

Ochrana osobních údajů

 1. Ubytovatel zpracovává osobní údaje Hosta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Právním základem je plnění smluvních povinností, hájení oprávněných zájmů Ubytovatele, dodržování zákonných povinností a souhlasu Hosta se zpracováním jeho osobních údajů. Účelem je rezervace, řízení vztahu s hosty, správa jejich preferencí a cílené reklamní a marketingové kampaně sloužící k podpoře prodeje. Informační text pro Hosty o ochraně osobních údajů v souvislosti s rezervacemi je k dispozici na stránce www.trautenberk.cz

 2. Ubytovatel shromažďuje osobní údaje Hosta po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

Tento dokument se vydává na dobu neurčitou počínaje dnem jeho podpisu a ruší platnost předchozích dokumentů řešících shodnou problematiku. Jakýkoliv pozdější zásah do textové části tohoto dokumentu může být proveden pouze formou dodatku či jeho aktualizací. Objednatel je povinen se řídit těmito aktuálními obchodními podmínkami.

Objednavatel má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně jako vybavení společných prostor – více informací v dokumentech ,,Domovní řád,, a ,,Řád užívání dětského hřiště Pensionu,, a „Provozní řád bazénu“ dostupných k nahlédnutí  na recepci Pensionu Trautenberk.